Facebook E-mail RSS

Уикенд програми в България

 

Ñìîëÿí (25 þëè 2013) Ñúáîðúò-íàäñâèðâàíå â ñåëî Ãåëà ñå ñìÿòà çà 
íàé-ïèùíèÿò ïðàçíèê íà ðîäîïñêàòà ìóçèêà. Ïðåç òàçè ãîäèíà å 
11-î èçäàíèå íà íàäñâèðâàíåòî ñ êàáà ãàéäè. Íàäñâèðâàíåòî, â êîåòî ó÷àñòâàò ñàìî èçïúëíèòåëè íà ðîäîïñêà êàáà ãàéäà, âå÷å èìà ïî÷èòàòåëè îò 
Õîëàíäèÿ, Óíãàðèÿ, ßïîíèÿ è äð. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ñàøî Ñàðàíäàëèåâ

Илинденски събор 2018

Тридневна екскурзия до Девин, Гела, Рожен Цена: 109 лв. Дата: 03-05.08.2018   Програма: Първи Ден Тръгване в 12:00 ч. тръгване от Стадион Васил Левски София по маршрут Пловдив -Девин ...
Вижте офертата